Neem letterlijk een kijkje in het paardenlichaam

Voor gebruikers van het online leerprogramma The Horse Inside Out powered by Equinestudies en e-quine.com

 

Artikel 1 – Gebruiksrecht van het platform

1. Vanaf het moment van gebruikersregistratie verleent Equinestudies en e-quine.com de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het platform te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming vereist

 

Artikel 2 – Verplichtingen gebruikers

1. Het is de gebruiker niet toegestaan ​​het platform aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het verstrekken van inloggegevens), te verkopen, te verhuren of het platform aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equinestudies en e-quine.com. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het platform te beschermen verwijderen of omzeilen (of deze laten verwijderen of omzeilen).

2. Het is gebruikers niet toegestaan om:

– De via het platform verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.

– Inbreuk te maken op de rechten van Equinestudies en e-quine.com, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

– Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het platform of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of de computersystemen te omzeilen.

– De goede naam en/of belangen Equinestudies en e-quine.com te schaden

– Een account op naam van een ander aan te maken.

– Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen.

3. Als de gebruiker jonger is dan 18 jaar, moet hij/ zij toestemming hebben van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger om het platform te gebruiken. Door het platform te gebruiken, garandeert de gebruiker dat hij/ zij 18 jaar of ouder is of de toestemming heeft van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Artikel 3 – Intellectueel eigendom

1. Gebruiker accepteert dat het platform, de vormgeving, de structuur, het concept en de softwareprogramma’s behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Equinestudies en e-quine.com.

2. Het is gebruiker niet toegestaan een onderdeel van het platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Equinestudies of e-quine.com.

3. Het is gebruiker niet toegestaan symbolen te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Equinestudies. Gebruiker mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Equinestudies of anderen in verschillende softwareprogramma’s zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

1. Equinestudies & e-quine.com garanderen niet dat het platform en/of de diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Ze zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het platform en/of de diensten. Ze behouden zich het recht voor om het platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het uitvoeren van onderhouds- of modificatiewerkzaamheden.

2. Equinestudies en e-quine.com zijn niet aansprakelijk indien er een datalek of andere storingen in het systeem zijn die ervoor zorgen dat het platform niet beschikbaar is of die ervoor zorgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de informatie op het platform in het geding kunnen komen.

3. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan de samenstelling van het platform wordt besteed, kan Equinestudies en e-quine.com de volledigheid, juistheid of continue actualiteit van de content niet garanderen. Equinestudies en e-quine.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform. 

4. Equinestudies en e-quine.com is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/ of de werking van de apparatuur die door gebruiker wordt gebruikt.

 

Artikel 5 – Na aankoop

1.  Het platform ‘The Horse inside Out’ is een jaar geldig na aankoop. Na dit jaar kan voor een bedrag vastgesteld door Equinestudies en e-quine.com het gebruik van het platform worden verlengd door de gebruiker.

2. Mocht de koper niet tevreden zijn over de inhoud van het online leerprogramma, dan vinden wij dat zeer betreurenswaardig. Het is echter niet mogelijk om het betaalde bedrag terug te krijgen.

3. Equinestudies en e-quine.com heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit of inhoud van het platform aan te passen om de functionaliteit of inhoud te verbeteren of te wijzigen en om fouten te corrigeren.

 

Artikel 6 –  Beëindiging gebruik

1. Equinestudies en e-quine.com is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren of een gebruiker definitief uit te sluiten van verder gebruik van het platform.

 

Gegevens organisatie

  • Handelsnaam: equinestudies
  • KvK-nummer: 08147639
  • BTW-nummer: NL001585820B79
  • Vestigingsadres: Aalsdijk 18, 4115 LN Asch
  • Telefoonnummer: 06-51641546
  • Contactformulier

Onze voordelen

✓ Uniek kijkje in het paardenlichaam
✓ Eigen online leeromgeving
✓ Leren op je eigen tempo
✓ Een certificaat na afronding van elk deel

Nieuwsbrief e-quine.com

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!